Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć.

  1. Wymagane kwalifikacje kandydata – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz. 896)

– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie pediatrii

– prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej

– co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

  1. Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

– dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)

– inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

– informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do naboru,

– oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  1. Osoby zainteresowane składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.
  2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Szpitala.
  3. Składanie ofert – osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36, w zamkniętej kopercie z adnotacją „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO z IZBĄ PRZYJĘĆ” wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata.
Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112