Wypisy ze szpitala:

W przypadku, gdy pacjent nie wymaga dalszej hospitalizacji, jest on wypisywany ze szpitala. Najczęściej informacja o wypisie udzielana jest przez lekarza prowadzącego dzień wcześniej – podczas obchodu lekarskiego. W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją: rozpoznanie choroby, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych, zastosowane leczenie, wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, pielęgnacji, żywienia i trybu życia, propozycje dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w tym m.in. terminy wizyt kontrolnych, zmian opatrunków, zalecane leki lub inne produkty lecznicze. Wszystkie dokumenty związane z wypisem zostaną Państwu przekazane przez uprawniony personel w dniu wypisu.

Wypisanie pacjenta następuje w określonych przypadkach:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowi innych osób.

Przed opuszczeniem szpitala prosimy o:

Upewnienie się, że:

  • odebraliście Państwo wszystkie wartościowe przedmioty z depozytu oraz wszystkie rzeczy osobiste z sali chorych
  • otrzymaliście Państwo wytyczne od lekarza i pielęgniarki co do dalszych zabiegów, leków oraz pielęgnacji jaka jest niezbędna po powrocie do domu.
  • otrzymaliście Państwo wytyczne jak dbać o własne zdrowie wraz z zaleceniami żywieniowymi w okresie poszpitalnym.
  • otrzymaliście Państwo wytyczne co do ewentualnej wizyty kontrolnej w poradni lub w oddziale.

Magazyn rzeczy chorych

Magazyn znajduje się na niskim parterze szpitala. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-12.30. Magazyn w niedziele i święta jest nieczynny. Możliwe jest wydanie rzeczy chorego w niedziele i święta po wcześniejszym zgłoszeniu do pracowników SOR.