Szpital Powiatowy Radomsko - oddział

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO

 KIEROWNIKA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO z  IZBĄ PRZYJĘĆ

 

 

 

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć.

 

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U.  z 2023r, poz. 1515)
 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie pediatrii
 • prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

 

 1. Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający  prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do naboru,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 1. Osoby zainteresowane składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.
 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Szpitala.
 2. Składanie ofert – osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do dnia 15 kwietnia 2024r na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36, w zamkniętej kopercie z adnotacją „NABÓR  NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO z IZBĄ PRZYJĘĆ” wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata.

 

Categoryaktualności

Telefon alarmowy        999 / 112