Wstęp Deklaracji

Szpital Powiatowy w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital.biz.pl.

Szpital Powiatowy w Radomsku (w skrócie SPR):

Telefon: +48 446854716

E-mail:
Adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-01.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą,
 • menu dostępności
 • czytanie strony przez SI (tryb szybki, wolny, normalny)
 • poprawa kontrastu (odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów),
 • podświetlenie linków
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (4 poziomy powiększenia)
 • możliwość powiększenia odstępu pomiędzy wyrazami (3 poziomy)
 • globalne zatrzymanie animacji
 • czcionki przyjazne dyslektykom oraz o zwiększonej czytelności
 • możliwość zwiększenia rozmiaru kursora
 • możliwość włączenia linijki do czytania
 • możliwość zwiększenia dymków z podpowiedziami
 • pełna struktura strony (osobny podział na nagłówki, sekcje oraz linki)
 • pełna czytelność strony przy powiększeniu

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SPR.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Oświadczenie zaktualizowano dnia 2024-03-25

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
e-mail:

telefon:(44)681-08-56

(dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku podjęto działania zmierzające do usunięcia podstawowych barier architektonicznych i przystosowania placówki do obsługi osób niepełnosprawnych.
Obejmują one następujące elementy :

 • podjazd do głównego budynku szpitala: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego placówki,
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki,
 • w punkcie informacyjnym (parter budynku) przy wejściu głównym dostępny jest pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny,
 • przed wejściem głównym do budynku jak i przy SOR są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parkingu szpitalnym w bliskiej odległości do budynku głównego zlokalizowano także miejsce postojowe dla kobiet ciężarnych,
 • dojazd do poradni specjalistycznych odbywa się od strony wejścia głównego, wjazd do gabinetów jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, na terenie poradni jak również w holu głównym znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest możliwe z poziomu terenu, przy wejściu na SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
 • dojazd do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyznaczono z tyłu budynku miejsca parkingowe oraz podjazd umożliwiający dotarcie do oddziału,
 • dojazd do pacjentów Oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Obserwacyjno- Zakaźnego oraz Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przystosowany został dla pacjentów niepełnosprawnych. Wjazdy do oddziałów odbywają się po specjalnych podjazdach (rampach) wraz z zamontowanymi barierki ułatwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 • podjazdy (rampy) znajdują się także przy wejściu do Stacji Dializ,
 • windy : wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych – – posiadają oznaczenie braile’a,
 • toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami.
 • Szpital Powiatowy w Radomsku umożliwi wstęp z psem asystującym celem udzielenia pacjentowi korzystającemu z psa asystującego świadczenia medycznego. Obowiązuje stosowna procedura,
 • W Szpitalu Powiatowym w Radomsku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • Szpital Powiatowym w Radomsku nie posiada tablic informacyjnych z rozkładami pomieszczeń dodatkowo z opisem brailea lub informacją głosową.
 • W wybranych poradniach, SOR oraz Punkcie Informacyjnym zainstalowano pętle indukcyjne

Działania, które Szpital Powiatowy w Radomsku zamierza podjąć celem usuwania barier architektonicznych i zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Wymiana windy na w pełni przystosowaną do korzystania dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • udostępnienie w Punkcie Informacyjnym przy wejściu głównym laptopa z systemem typu „migam” z tłumaczem języka migowego online wraz z przeszkoleniem personelu Punktu Informacyjnego z jego obsługi.

Wnioski dotyczące zapewnienia dostępności:
https://radomsko.bip.gov.pl/wnioski/zadanie-zapewnienia-dostepnosci-cyfrowej.html