Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek przestrzegania zasad, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

a. stosowania się do obowiązujących regulaminów oddziałów i pacjentów leczonych w szpitalu

b. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego, jak też w sprawach organizacyjno-administracyjnych,

c. stosować się do zaleconej diety,

d. odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,

e. przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,

f. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,

g. stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

h. przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,

i. szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),

j. przestrzegać zasad higieny osobistej i utrzymywać porządek w miejscu pobytu,

k. przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych,

l. pacjent może opuścić teren Szpitala tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika danego Oddziału,

m. korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.,

n. ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych,

o. pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza,

p. pacjent jest zobowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.

 

Pacjenci przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:

• bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną. Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń lub w punkcie pielęgniarskim,

• obrzędów religijnych odbywających się w Kaplicy Szpitala według ustalonych godzin. Kaplica szpitalna znajduje się w budynku głównym – IV piętro,

• bufetu gastronomicznego znajdującego się w budynku głównym Szpitala codziennie w wyznaczonych godzinach – bufet zlokalizowany jest blisko punktu informacyjnego,

• skrzynki pocztowej znajdującej się w holu budynku głównego, przy wejściu do szpitala,

• z własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, ładowarka, laptop,

• sklepu medycznego znajdującego się w holu budynku głównego, zlokalizowanego w bliskiej odległości od wind szpitalnych

• automatów z gorącymi napojami (hol główny, parter),

• w czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonych przez Szpital.

• swobodnego korzystania z prywatnych telefonów komórkowych (również na Sali chorych) z wyjątkiem sytuacji, gdy używanie ich mogłoby zakłócić funkcjonowanie aparatury medycznej lub innym chorym.