Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w Szpitalu Powiatowym w Radomsku został powołany Zarządzeniem Dyrektora Zespół ds. Etyki. W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Naszym Szpitalu, w tym przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego, prawnego pozostałego personelu medycznego oraz osoba duchowna. Skład Zespołu jest stały.
Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:
   1. zdefiniowanie problemów etycznych, mogących wystąpić w szpitalu i określenie sposobu ich rozwiązywania w zakresie m.in.: zagadnień początku i końca życia, transplantologii, badań klinicznych, eksperymentu medycznego, praw pacjentów „szczególnej troski” tj. dzieci, pacjentów psychiatrycznych, pacjentów nieprzytomnych, pacjentów w stanach terminalnych,
   2. pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom Szpitala, pacjentom, rodzinie pacjenta,
   3. szkolenie personelu z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego,
   4. współpraca z innymi Zespołami działającymi na terenie szpitala oraz z Pełnomocnikiem Praw Pacjenta.
Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:
   1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
   2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
   3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds. Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.
Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds. Etyki po zgłoszeniu wniosku?
Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek.
W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.
Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
   1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
   2. Zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.
   3. W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Kierownika Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą listowną lub elektroniczną).
Wniosek powinien zawierać:
   1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
   2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
   3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
   4. opis problemu etycznie wątpliwego.
   5. zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami dotyczącymi zagadnień etycznych w ochronie zdrowia:

ETYKA_Zapobieganie_terapii_daremnej
https://politykazdrowotna.com/artykul/etyka-i-medycyna-w-swiecie/902539
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244853/discover?&view=mod2&
Etyka resuscytacji w covid-19

Pobierz plik:

zagadnienia-etyczne