KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (opieki, leczenia)

  • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń, do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
  • Pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i życia.
  • Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki. Okoliczności te zostaną odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
  • Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez członka rodziny lub przez inną wskazaną przez siebie osobę, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowia pacjenta lub chorych przebywających w tym samym pomieszczeniu.
 • Prawo pacjenta do informacji

  • Prawo pacjenta do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
  • Pacjent ma prawo do rezygnacji na własne życzenie, potwierdzonej odpowiednim wpisem do historii choroby, z informacji o swoim stanie zdrowia.
  • Pacjent ma prawo wskazać osobę, która będzie miała prawo być informowana w jego imieniu o stanie zdrowia.
  • Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich, o czym szerzej traktują prowadzone w Szpitalu programy edukacyjne.
  • Informacja o stanie zdrowia pacjenta powinna być przekazywana w sposób prosty i zrozumiały, a jeżeli pacjent posługuje się wyłącznie językiem obcym lub migowym, w miarę posiadania przez szpital takiej możliwości, zapewnione jest tłumaczenie na język zrozumiały dla pacjenta.
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

  • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  • Przepisu powyższego nie stosuje się, w przypadku gdy:
   • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
   • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
   • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
   • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

  • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
  • Pacjent ma prawo do wyrażenia i w każdej chwili do cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym, bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu.
  • Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

  • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych oraz prawo do umierania w spokoju i godności.
  • Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
  • Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

  • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z w/w osobami.
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

  • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

  • Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji w/w prawa ponosi Szpital.
  • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przechowywane poza depozytem.
 • Do pobrania

  Ustawa o prawach pacjenta
  Prawa pacjenta na tablice
  Ulotka dla pacjentów w języku polskim
  Ulotka dla pacjentów o prawach pacjenta wersja ukraińska