Nazwa zadania: „Budowa odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku”

Wartość ogólna zadania: 3.750.000,00 PLN

Wartość dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi :2.799.922,00 PLN

Opis i zakres projektu:

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Realizacja inwestycji będzie obejmowała montaż układów fotowoltaicznych o mocach 441,375 kWp oraz 180,830 kWp na terenie podmiotu leczniczego. System fotowoltaiczny posłuży do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na potrzeby własne szpitala. Uzyskany efekt w postaci energii wytworzonej z modułów fotowoltaicznych przyczyni się do obniżenia kosztów za energię elektryczną oraz redukcję emisji CO2.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS. 11.03.00-00-0005/22-00/376/747 Projektu pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Radomsku w sprzęt, aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną w celu sprawnego funkcjonowania
w kontekście pandemii COVID-19”

cele projektu

– wsparcie oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek Szpitala Powiatowego w Radomsku  udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym oraz wsparcie pracowni diagnostycznych z nimi współpracujących.

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na realne ryzyko zwiększonego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV- 2 na terenie województwa łódzkiego.

Projekt obejmuje Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz gwarancją na zakupiony sprzęt, którego celem jest modernizacja i wzmocnienie potencjału medycznego jednostek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Radomsku zaangażowanych w diagnostykę oraz leczenie pacjentów z podejrzeniem lub aktywnym zakażeniem wirusem SARS-COV-2.

Umowa o dofinansowanie nr POIS. 11.03.00-00-0005/22-00/376/747 Projektu pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Radomsku w sprzęt, aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną w celu sprawnego funkcjonowania

w kontekście pandemii COVID-19” nr POIS.11.03.00-00-0005/221 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

przewiduje dofinansowania Projektu, w kwocie 4 885 991,27 PLN, a planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 760 735,27 PLN

Rzeczowa inwestycja będzie obejmowała:

zakup sprzętu medycznego dla:

1) Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w postaci nowego aparatu USG (zakup nowego sprzętu, doposażenie oddziału w aparat USG),

2) Zakładu Diagnostyki Obrazowej: zakupu nowego urządzenia – nowoczesnego aparatu USG a także zakupu w pełni cyfrowego, zautomatyzowanego stacjonarnego aparatu RTG wraz z wyposażeniem zarówno w zakresie hardware jak i software; (wymiana zużytego urządzenia),

3) wsparcia informatycznego jednostek organizacyjnych prowadzących hospitalizację pacjentów z COVID-19 polegającej na: modernizacji sieci LAN (wymiany starych przełączników sieci komputerowej szpitala na przełączniki nowszej generacji, umożliwiających podłączanie do sieci szpitalnej urządzeń bezprzewodowych, zakupu nowego oprogramowania do wykonywania i analizy badań metodą substrakcji rozbudowa istniejącego oprogramowania), rozbudowie hostów środowiska wirtualizacyjnego (zakup dodatkowych podzespołów zwiększających stabiliność i moc obliczeniową całego środowiska informatycznego, poprzez zakup dodatkowej pamięci RAM, przedłużenie usług wsparcia oraz zakup dodatkowego hosta wirtualizcyjnego), zakupu systemu kopii bezpieczeństwa do zabezpieczenia danych medycznych wynikających z hospitalizacji pacjentów z covid-19 oraz zakupu komputerów w celu poprawy jakości i komfortu pracy użytkowników końcowych (30 szt.).Zakup sprzętu medycznego jest bezpośrednio związany z udzielaniem świadczeń medycznych w zakresie chorób zakaźnych odpowiadającym realnemu ryzyku zwiększonego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa łódzkiego realizowanych na rzecz pacjentów w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Przewidziany w projekcie sprzęt medyczny posłuży odpowiedniemu zdiagnozowaniu pacjentów wymagających interwencji medycznej zakażonych wirusem SARS-COV-2. Lepsza diagnostyka oraz jej dostępność będą również w przyszłości skutkować zmniejszeniem liczby hospitalizacji pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19.

Po zakończeniu realizacji projektu zakłada się :

 • Wzrost poziomu standardów podmiotu leczniczego,
 • Poprawę dostępności do specjalistycznych badań diagnostycznych,
 • Poprawę  efektywności i bezpieczeństwa usług medycznych,
 • Wzrost poziomu innowacyjnych rozwiązań elektronicznych podmiotów leczniczych,
 • Wzrost jakości i kompleksowości opieki medycznej,
 • Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia,
 • Skrócenie czasu obsługi pacjenta,
 • Rozwój opieki koordynowanej
 • Poprawę infrastruktury IT w zakresie efektywności i bezpieczeństwa,
 • Wzrost jakości i dostępności do ambulatoryjnych świadczeń medycznych,
 • Poprawę efektów zdrowotnych w populacji mieszkańców powiatu radomszczańskiego
 • Poprawę warunków pracy personelu,
 • Poprawę komfortu i bezpieczeństwa pacjentów

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Szpital Powiatowy w Radomsku – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Projektu pn.:

„Doposażenie Szpitala Powiatowego w Radomsku w sprzęt, aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną w celu sprawnego funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19” współfinansowanego z uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:

 1. specjalnego adresu e-mail:
  lub
 2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Więcej informacji na temat funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można znaleźć na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Jednocześnie informujemy, że Szpital Powiatowy w Radomsku – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG W RADOMSKU”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02-10-0006/19-00 z dn. 13.01.2020r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działaniu VII.1Technologie informacyjno-komunikacyjne Nabór 4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług sektora ochrony zdrowia poprzez wdrożenie systemu IT oraz niezbędne w tym zakresie zakupy sprzętowe w Powiatowym Szpitalu w Radomsku i u Partnera – SP ZOZ PRO FAMILIA – podmiotów leczniczych w zakresie POZ i AOS.

Projekt jest realizowany od 01.04.2019r. roku do 31.12.2020 roku.

Wartość całkowita projektu: 4 253 189,11 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 3 282 682,20 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 790 279,87 PLN

Szpital Powiatowy w Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku w ramach realizacji projektu pn. „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym
w Radomsku”
, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję
w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zakupił min.

diatermia z przystawką argonową wraz z generatorem ultradźwiękowym, laser chirurgiczny, napęd ortopedyczny, śródoperacyjny neuromonitoring, zestaw bronchoskopowy z torem wizyjnym oraz myjnią, aparat RTG typu ramię C, aparaty do regulacji temperatury ciała, narzędzia chirurgiczne, nóż wodny, stacje komputerowe dedykowane dla CBO, sterylizator plazmowy, stół operacyjno- ortopedyczny wraz z wyposażeniem, zestaw do laparoskopii, histeroskopii i artroskopii, aparat RTG typu kardiologicznego, stół operacyjny z pływającym blatem, tor wizyjny z wyposażeniem oraz zestawem endoskopów oraz urządzeniem do archiwizacji i integracji danych, aparat do znieczulenia odcinkowego, podnośnik dla pacjentów, urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zestaw do intubacji z wyposażeniem , analizator parametrów krytycznych, aparat do pomiaru indeksu bispektralnego, aparaty do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy, monitor hemodynamiczny, kardiomonitor do pracy w warunkach MR, monitor transportowy z rozbudową centrali, respirator pneumatyczny do pracy w pracowni MR, skaner naczyń żylnych, tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem

Umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ ORAZ DOPOSAŻENIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W RADOMSKU”

umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-00012/18-01 z dn. 28.09.2018r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

Projekt jest realizowany od 01.10.2018r. roku do 30.06.2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 1 265 350,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 265 350,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 999 626,50 PLN

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Radomsku”

umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0280/18-00/476/2018/466 z dn. 18.10.2018r., projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co w konsekwencji przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Projekt jest realizowany od 01.10.2018r. roku do 30.06.2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 252 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 252 000,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 214 200,00 PLN