1. Odwiedzanie chorych przebywających w Szpitalu jest możliwe codziennie bez ograniczeń w zalecanych godzinach 13.00 – 17.00.

2. Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone również poza zalecanymi godzinami po porozumieniu się z lekarzem.

3. W celu zapewnienia właściwej organizacji i pracy oddziału prosimy Państwa aby jednego chorego mogły jednocześnie odwiedzać 2 osoby.

4. Pacjent ma prawo do zachowania prywatności. W przypadku sal wieloosobowych odwiedziny winny odbywać się w sposób niezakłócający spokoju innym pacjentom oraz pracy personelowi medycznemu. W takich sytuacjach odwiedziny mogą odbywać się w miejscach wydzielonych na korytarzu oddziału lub w okresie letnim w ogrodzie szpitalnym (po uzyskaniu zgody od personelu medycznego).

5. Krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w czynnościach pielęgnacyjnych po uzyskaniu wskazówek od personelu oddziału.

6. Odwiedzający mogą dostarczać chorym dodatkowe produkty żywnościowe po uprzednim uzgodnieniu z personelem medycznym co do rodzaju, jakości i ilości.

7. Osoby odwiedzające chorego są zobowiązane do:
• pozostawiania w szatni wierzchnich okryć,
• założenia fartucha ochronnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach pooperacyjnych.

8. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:
• dostarczania alkoholu i używek,
• palenia tytoniu na terenie Szpitala,
• siadania na łóżkach pacjentów,
• prowadzenia głośnych rozmów
• manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

9. Postulujemy aby chorych nie odwiedzały osoby będące pod wpływem alkoholu.

10. Osoby odwiedzające proszone są o poszanowanie praw innych pacjentów przebywających na sali chorych

11. Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta może uzyskać pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba wskazana przez pacjenta w dokumentacji medycznej.

12. Celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym, w punkcie informacyjnym (hol główny) dostępny jest informator dla odwiedzających.

13. Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się poleceniom personelu szpitalnego. Podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające będą proszone o opuszczanie sal chorych.

14. Wyjścia chorego z odwiedzającym poza oddział należy zgłaszać lekarzowi/pielęgniarce.

15. Rodzic/opiekun dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej opieki, w miarę możliwości przebywania z dzieckiem całodobowo w oddziale będą zobowiązane do poniesienia kosztów hotelowych zgodnie z cennikiem szpitala (wyjątek stanowią matki karmiącą piersią).

16. Ze względów epidemiologicznych lub innych organizacyjnych, decyzją Dyrektora Szpitala lub upoważnionej przez niego osoby z ważnych przyczyn może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania chorych.

17. Ze względów epidemicznych udział dzieci w odwiedzinach należy ograniczyć do minimum. Postulujemy, aby dzieci pozostawały w czasie odwiedzin pod opieką osób dorosłych.

18. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru, izolatkach odwiedzający powinni podporządkować się decyzjom ordynatora/kierownika oddziału, lekarza dyżurnego, pielęgniarki w kwestii czasu odwiedzin oraz ilości osób, które mogą, jednocześnie być przy pacjencie w tym w szczególności metod zabezpieczenia przed zakażeniem.