REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Odwiedzanie chorych przebywających w Szpitalu jest możliwe codziennie bez ograniczeń. Zaleca się odwiedziny chorych w godzinach od 13.00 – 18.00 zaś w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii od godziny 15.00 – 16.00.
 2. Odwiedzanie ciężko chorych w stanie agonalnym lub terminalnym jest dozwolone również w godzinach ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00) o ile nie zakłóca to czynności medycznych oraz wypoczynku innych pacjentów w oddziale.
 3. W celu zapewnienia właściwej organizacji i pracy oddziału prosimy Państwa aby jednego chorego mogły jednocześnie odwiedzać 2 osoby. Dzieci do lat 16 odwiedzający osoby hospitalizowane w szpitalu winny znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna.
 4. Pacjent ma prawo do zachowania prywatności. W przypadku sal wieloosobowych odwiedziny winny odbywać się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom oraz pracy personelowi medycznemu. W takich sytuacjach odwiedziny mogą odbywać się w miejscach wydzielonych na korytarzu oddziału lub w okresie letnim w ogrodzie szpitalnym (po uzyskaniu zgody od personelu medycznego).
 5. Krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w czynnościach pielęgnacyjnych po uzyskaniu wskazówek od personelu oddziału.
 6. Odwiedzający mogą dostarczać chorym dodatkowe produkty żywnościowe po uprzednim uzgodnieniu
  z personelem medycznym co do rodzaju, jakości i ilości.
 7. Osoby odwiedzające chorego są zobowiązane do:
  • pozostawiania w szatni wierzchnich okryć,
  • założenia fartucha ochronnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach pooperacyjnych.
 1. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:
  • dostarczania alkoholu i używek,
  • palenia tytoniu na terenie Szpitala,
  • siadania na łóżkach pacjentów,
  • prowadzenia głośnych rozmów.
 1. Zabrania się odwiedzania chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 1. Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta może uzyskać pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba wskazana przez pacjenta w dokumentacji medycznej.
 1. Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się poleceniom personelu szpitalnego. Podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające będą proszone o opuszczanie sal chorych.
 1. Rodzic/opiekun dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej opieki, w miarę możliwości przebywania z dzieckiem całodobowo w oddziale.
 1. Wszelkie życzenia, opinie i uwagi, osoby odwiedzające chorych mogą zamieścić w ankiecie satysfakcji pacjenta (formularze ankiet dostępny jest na stronie internetowej szpitala).
 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną (w przypadku jej zaistnienia) wizyty osób odwiedzających mogą być ograniczone lub wstrzymane.