Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
fax. (22) 506 50 64

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

  •  800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych),
  • czynna 24h / 7 dni w tygodniu
  • e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

  • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
  • wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
  • piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi
Sekretariat Dyrektora – ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
e-mail: sekretariat@nfz-lodz.pl

  • Godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi: (od poniedziałku do piątku 8.00-16.00, we wtorek 8.00-18.00 sala obsługi, ul Kopcińskiego 56)
  • Infolinia dla Pacjentów NZF czynna codziennie w godz. 8.00-20.00 pod numerami telefonów: 801 002 275 – dla tel. stacjonarnych, 42 299 92 75 – dla tel. komórkowych i z zagranicy
  • Bezpłatna linia kolejkowa pod numerem tel. 800 889 808 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

W sprawach skarg i wniosków Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku przyjmuje:

  • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Kałmuk: Poniedziałek 13:00 – 14:00
  • Naczelna Pielęgniarek: mgr Bożena Łuszczyńska: Czwartek 13.00 – 14.00

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

  • Skargę lub wniosek może złożyć pacjent lub osoba upoważniona przez niego
  • Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu
  • Skarga powinna wpłynąć do Kancelarii Dyrektora Szpitala lub do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15:00
  • Skarga w formie pisemnej, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać syntetyczny opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy, ewentualnie osób w nim uczestniczących, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości itp.
  • Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia skargi

W Szpitalu Powiatowym w Radomsku funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, do zadań którego należy m.in.:

  • nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji łamania praw pacjentów,
  • przyjmowanie skarg i zażaleń od pacjentów leczonych w naszej jednostce,
  • udzielanie ustnych i pisemnych odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
  • okresowa analiza skarg i wniosków kierowanych do Pełnomocnika,
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala,
  • ocena realizacji zapisów ustawowych dotyczących Praw Pacjenta,
  • analiza ankiet oceny satysfakcji pacjenta z pobytu w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,
  • wywiady i rozmowy indywidualne z pacjentami, jego rodzinami lub przedstawicielami ustawowymi,
  • ocena realizowanych świadczeń zdrowotnych w aspekcie przestrzegania praw pacjenta we wszystkich jednostkach organizacyjnych, edukacja personelu medycznego w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Anna Kumor
Szpital Powiatowy w Radomsku
Sekcja Organizacji, Nadzoru, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
piętro IV
telefon: 44 685-47-60