„DLA WAS PACJENCI – NASZA WIEDZA, RĘCE I SERCA”

Politykę jakości i politykę środowiskową realizujemy poprzez:

1. Zintegrowanie działań całego personelu w kierunku tworzenia lepszego wizerunku szpitala, wysokiej jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji.
2. Rozszerzenia standardu oferowanych usług medycznych.
3. Wykwalifikowany personel, stale i systematycznie podnoszący swoją wiedzę i umiejętności, aby w jak najlepszy sposób osiągać założone cele oraz realizować strategię i misję Szpitala.
4. Prowadzenie działań medycznych w sposób etyczny z szacunkiem, troską i profesjonalizmem w uzyskiwaniu zaufania i zadowolenia Pacjentów.
5. Określenie kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego istotnego dla celów i strategicznego kierunku działania szpitala udokumentowanego w Planie Strategicznym Szpitala.
6. Stosowanie nowych technologii medycznych i technik diagnostycznych pozwalających na dostosowanie świadczonych usług do wymagań i oczekiwań pacjentów.
7. Doskonalenie efektywności ekonomicznej poprzez racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami Szpitala.
8. Zapewnienie zasobów i infrastruktury technicznej adekwatnych do wymogów wysokiej jakości realizowanych usług.
9. Mając na względzie oddziaływanie Szpitala na środowisko naturalne, podejmujemy zobowiązanie do ciągłego i planowego ograniczania negatywnego wpływu oraz zwiększenia pozytywnego oddziaływania na środowisko lokalne.
10. Identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem szpitala i realizowanymi procesami oraz poszukiwanie szans na dalszy rozwój.
11. Ciągły rozwój systemów zarządzania zgodny z wymogami międzynarodowych norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 i doskonalenie standardów akredytacyjnych.

Dyrekcja placówki zapewni, że w jakości swych działań dąży do doskonałości, a wymiernych efektem jej działania jest zdrowie i dobro pacjenta. Ciągłe doskonalenie jest integralną częścią kultury Szpitala, a polityka jakości i polityka środowiskowa jest realizowana poprzez aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników Szpitala.

Korzyści uzyskania i posiadania certyfikatów jakości

dla Naszego szpitala:

 • sprawniejsze zarządzanie placówką, wpływające na racjonalizację kosztów i na poprawę kondycji finansowej placówki;
 • podniesienie poziomu świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa pacjenta;
 • wzmocnienie pozycji placówki w oczach pacjenta i płatnika (element rankingujący w konkursie ofert NFZ)
 • zwiększenie prestiżu placówki medycznej;
 • zwiększenie konkurencyjności wśród placówek medycznych;
 • poprawa kultury organizacyjnej szpitala;
 • efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów sprzętowych i kadrowych;
 • wzrost zaufania organu założycielskiego oraz instytucji, które mogą wpływać na wielkość pozyskiwanych środków finansowych;
 • podniesienie rangi szpitala na rynku usług medycznych oraz prywatnych firm ubezpieczeniowych (krajowych lub zagranicznych);
 • korzyści marketingowe związane z wykorzystywaniem loga jednostki certyfikującej;
dla Wszystkich zatrudnionych:
 • usprawnienie wewnętrznej komunikacji ;
 • uporządkowanie obiegu dokumentacji administracyjnej i medycznej;
 • poprawa organizacji pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne;
 • oddziaływanie na świadomość pracowników — za wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych odpowiedzialny jest każdy pracownik szpitala;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników;
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości usług medycznych;
 • podniesienie efektywności pracy zespołowej;
 • integracja grup zawodowych;
 • uporządkowanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Polityka zintegrowanego systemu