Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy rozpoczął swoją działalność 07.05.2001roku. Obecnie zlokalizowany jest przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku ul. Jagiellońska 36. Zakład dysponuje 40 łóżkami.

Od 01.08.2019 rozpoczął działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Przedborzu przy ul. Częstochowska 25, który dysponuje 35 łóżkami.

W placówkach udzielane są całodobowe, stacjonarne świadczenia medyczne
w zakresie opieki długoterminowej i pielęgnacji pacjentów w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakłady mają profil ogólny i są przeznaczone dla osób dorosłych.

Do ZPO może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.

Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja, kontynuacja leczenia chorych przewlekle oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Odbiorcami świadczeń są osoby, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samo-pielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym a w szczególności:

 • osoby ze schorzeniami neurologicznymi,
 • z zespołami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera,
 • z przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów,
 • po skomplikowanych złamaniach, urazach,
 • z trudno gojącymi się odleżynami,
 • ze schorzeniami geriatrycznymi.
Celem pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia realizację następujący zakres świadczeń:

Usługi zdrowotne
 • pielęgnacyjne – wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • rehabilitacyjne – aktywizacja, usprawnianie ruchowe, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie,
 • lecznicze – leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków, konsultacje specjalistyczne,
 • diagnostyczne – w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych niezbędnych do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
 • dietetyczne,
 • terapia zajęciowa,
 • wsparcie psychologiczne,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Usługi socjalno-opiekuńcze
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • aktywizacja,
 • zapewnienie dostępu do różnych form pomocy społecznej,
 • opieka duszpasterska.

Przydatne informacje

Osoba przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczym.

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczgo nie mogą być przyjęte osoby, u których stwierdzono czynną chorobę nowotworową, poważne zburzenia psychiczne, uzależnienie lub jego ocena w skali Barthel przekracza 40 punktów.

Skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia społecznego, który aktualnie zajmuje się pacjentem. Do wniosku o przyjęcie do zakładu należy dołączyć aktualną decyzję o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.

Opiekę lekarską sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych, neurolog, chirurg, oraz psychiatra. Bezpośrednią opiekę nad pacjentem zapewnia wykwalifikowany zespół pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, psycholog, terapeuta zajęciowy oraz logopeda.

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Radomsku
mgr Agata Śliskowska vel Śliska – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Iwona Staszewska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Lekarz Zakładu
dr n. med. Stanisław Łęski – specjalista chorób wewnętrznych

Kontakt z Zakładem w Radomsku:
tel. 44 6854793 lub 506044543
e-mail zpo@szpital.biz.pl lub zpo@szpital2.home.pl
fax. 44 6854701

Kadra Zarządzająca

 • Kierownik Zakładu

  Kierownik Zakładu:

  mgr Agata Śliskowska vel Śliska

  specjalista piel. opieki długoterminowej

REJESTRACJA
(telefon stacjonarny):

44 685-47-93

REJESTRACJA
(telefon komórkowy):

506-044-543

REJESTRACJA
(FAX):

44 685-47-01