Zakład Centralnej Sterylizacji

Centralna Sterylizacja jest wydzieloną jednostką Szpitala powiatowego w Radomsku, której zadaniem jest przygotowanie narzędzi chirurgicznych, sprzętu i materiałów medycznych w sposób gwarantujący personelowi i pacjentom bezpieczeństwo ich użycia.

cs1

cs

Realizuje zadania związane z procesami dekontaminacji, mycia i sterylizacji sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, przyrządów diagnostycznych i innych przedmiotów, które mają kontakt z pacjentem.

CS świadczy usługi na potrzeby oddziałów szpitalnych, przychodni specjalistycznych oraz odbiorców zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

cs2

cs

cs

cs

Centralna Sterylizacja zgodnie z przepisami jest podzielona na 3 poszczególne strefy:

 • strefę brudną – przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,
 • strefę czystą, wykorzystywaną do kontroli czystości i funkcjonowania wydezynfekowanych narzędzi, pakietowania zestawów zabiegowych, załadunku sterylizatorów, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji,
 • strefę „sterylną” przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania oraz ekspedycji.

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizacji z wydzielonymi trzema strefami roboczymi, gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęć, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt sterylny.

Wszystkie urządzenia Centralnej Sterylizacji są zasilane w wodę demineralizowaną z odrębnej Stacji Uzdatniania Wody.

Wyposażenie Centralnej Sterylizacji:

Centralna Sterylizacja wyposażona jest zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi
w następujące urządzenia:

 • 3 przelotowe myjnie – dezynfektory,
 • 3 przelotowe sterylizatory parowe (sterylizacja wysokotemperaturowa),
 • 2 sterylizatory plazmowe (sterylizacja niskotemperaturowa),
 • 3 myjnie ultradźwiękowe, które pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości procesu mycia i dezynfekcji sprzętu skażonego, z zachowaniem bezpieczeństwa personelu

Procesy dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzane są w nowoczesnych urządzeniach , które spełniają wszystkie aktualne przepisy i międzynarodowe standardy.

Wszystkie urządzenia, w które wyposażona jest Centralna Sterylizacja poddawane są bieżącej i okresowej kontroli.

cs

cs

W strukturze Sterylizatorni znajduje się stacja mycia i dezynfekcji, której zadaniem jest dekontaminacja wózków transportowych i innego sprzętu użytkowego.

Przebieg procesów dekontaminacji jest kontrolowany za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych,
a wyniki kontroli są archiwizowane i dostępne do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Personel:

Skład osobowy Centralnej sterylizacji stanowi wysoko wysokokwalifikowany personel medyczny

 • 8 techników sterylizacji, z dużym doświadczeniem w wykonywaniu procesów dekontaminacji, który w sposób systematyczny podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
Zaangażowanie wykwalifikowanego personelu w połączeniu z nowoczesną technologią i pracą w oparciu o normy
i procedury jest gwarancją wytworzenia sterylnego produktu.

Zatrudnione osoby w Centralnej Sterylizacji posiadają uprawnienia eksploatacyjne, które dopuszczają do obsługi sterylizatorów parowych oraz certyfikaty dopuszczające do obsługi sterylizatora plazmowego.

Kadra Zarządzająca

 • Ordynator Oddziału

  Pielęgniarka Koordynująca:

  mgr Dorota Kmieć

  Specjalista pielęgniarstwa

Centralna Sterylizacja:

44 681-08-53