Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej ze Szpitalnym Bankiem Krwi została wydzielona ze struktur Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Wykonuje swoją pracę w systemie całodobowym.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi zabezpiecza krew i jej składniki na potrzeby pacjentów szpitala poddawanych nagłym i planowym operacjom, transfuzjom uzupełniającym itp. oraz odpowiada za prawidłową gospodarkę krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Bank krwi

Do zadań Banku Krwi należy:

 • współpraca z oddziałami szpitala w dziedzinie gospodarki krwią w ramach powołanego szpitalnego komitetu transfuzyjnego,
 • składanie zamówień na krew i jaj składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,
 • odbiór krwi i jej składników,
 • przechowywanie krwi i jej składników do czasu wydania ich do komórek organizacyjnych szpitala,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodu i rozchodu krwi i jej składników,
 • organizacja transportu sanitarnego składników krwi, próbek krwi do badań konsultacyjnych wykonywanych
  w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych,
 • przechowywanie zapasów krwi i osocza na wypadek zdarzeń masowych.
 • opracowywanie wskazań do leczenia składnikami krwi,
 • konsultacja powikłań poprzetoczeniowych i problemów transfuzjologicznych,
 • współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w dziedzinie bezpieczeństwa krwi.
Bank krwi

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi dodatkowo: 

 • identyfikuje i rejestruje wszelkie nieprzewidziane zdarzenia związane
  z przetoczeniem krwi i jej składników, w szczególności wystąpienia reakcji poprzetoczeniowych oraz sporządza we współpracy z oddziałami szpitalnymi raporty o tych zdarzeniach,
 • sporządza roczne sprawozdania z działalności w zakresie krwiolecznictwa dla RCKiK w Łodzi,
 • współpracuje z lekarzem odpowiedzialnym za gospodarkę krwią w placówce,
 • opracowuje, w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
  i Krwiolecznictwa w Łodzi standardowe procedury operacyjne toczenia krwi oraz preparatów krwiopochodnych wraz z prowadzeniem nadzoru ich przestrzegania.

Pracownia Immunologii Tansfuzjologicznej wykonuje badania:

 • grup krwi AB0 i antygenu D z układu Rh,
 • przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych oraz próby krzyżowe wykonywane metodą manualną,
 • próby zgodności serologicznej.

Wyposażenie Pracowni Sterylizacji:

Odpowiednie wyposażenie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (m. in. lodówki do przechowywania krwi, zamrażarka do przechowywania mrożonego osocza, termometry wzorcowe, wirówki) umożliwiają wypełnianie wszystkich jego zadań, w szczególności utrzymywanie stałej gotowości do leczenia w szpitalu pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.

W ramach Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej ze Szpitalnym Bankiem Krwi funkcjonuje dodatkowo depozyt koncentratów czynników krzepnięcia dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego.

W pracowni wdrożono zasady zapewnienia jakości wprowadzając metodę półautomatyczną
z zastosowaniem mikrokaset, która gwarantuje rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań.

Pracownicy regularnie biorą udział w kursach doskonalących z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz pracy
w banku krwi.

Bank krwi

Kadra Zarządzająca

 • Ordynator Oddziału

  Kierownik:

  mgr Elżbieta Dratwińska

  Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi:

44 685-47-24