Klauzula informacyjna – przetwarzania danych osobowych w systemie SWD

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, zmienia się również ustawa  z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  2017r., poz. 2195, z późn. zm.) dalej Ustawa.

W związku z tym, Szpital Powiatowy w Radomsku informuje:

Od dnia 4 maja 2019r. każda osoba zwracająca się z żądaniem udostępnienia informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez System Wspomagania Dowództwa Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej „SWD PRM”), jako prawo wynikające z art. 15 RODO, na podstawie art. 24c ust. 12, jest zobowiązana podczas składania wniosku przekazać następujące informacje:

 • okoliczności zdarzenia, którego żądanie dotyczy,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • numer telefonu z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu

W przypadku pytań dotyczących udostępniania informacji z  SWD PRM prosimy o kontakt z Piotrem Busem – Koordynatorem Zespołów Ratownictwa Medycznego lub Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Rajski, tel. 510 277 855, adres e-mail: iodo@szpital.biz.pl

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.
  Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:
  1. wojewodowie,
  2. dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,
  3. dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt 1 a) – c) właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.
 • W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 • Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:
  1. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  4. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD PRM.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.