Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie Państwu informacji na temat zasad i warunków przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług; informacja ta zostaje do Państwa przekazana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Szanowna/y Pani / Panie,

1. Administratorem Pańskich danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomko, NIP: 7721877458, REGON: 000313420, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
a) pod adresem ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomko,
b) pod adresem mailowym: iodo@szpital.biz.pl
c) pod numerem telefonu: +48 510 277 855

3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku wewnątrz budynku oraz na terenie wokół budynku. Monitoring wizyjny realizowany jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz Pacjentów.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. na podstawie Kodeku postępowania karnego, ustawy o Policji).

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 20 dni. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:

KAMERY ZEWNETRZNE:
– na elewacji budynku

KAMERY WEWNĘTRZNE
– w korytarzach
– przy wejściu na oddziały
– wybrane oddziałowe sale chorych

7. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia nagrań z monitoringu zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Kliknij tutaj aby pobrać Regulamin monitoringu wizyjnego Szpitala Powiatowego w Radomsku

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.